Nõuded:

Tähis: R   - tavalise hõõglambiga
HR - halogeen hõõglambiga
DR - gaaslahenduslambiga

Värvus: valge
1.10.1994 esmakordselt kasutusele võetud sõidukitel võib olla valikkollane

Arv: 2 või 4
M ja N1 kategooria sõidukil on 4 peitelaternat, on lubatud 2 täiendavat ainult lühiaegse valgussignaali andmiseksM ja N kategooria sõidukil peab olema kaks või neli kaugtule laternat. Kui M ja N1 kategooria sõidukil on neli kaugtuld peitlaternates, siis on lisaks lubatud paigaldada kaks kaugtule laternat, mida võib kasutada ainult hoiatavate lühikese intervalliga järgnevate valgussignaalide edastamiseks. Enne 1. jaanuari 1990. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki kaugtule laternad peavad vastama valmistaja poolt ettenähtule.


Kaugtulede ümberlülimisel lähituledeks peavad kõik kaugtuled lülituma välja üheaegselt. Lähitulede ümberlülimisel kaugtuledeks peab vähemalt üks paar kaugtulesid sisse lülituma.


Elektriühendused peavad tagama, et summaarne kaugtulede valgustugevus, mida saab üheaegselt sisse lülitada, ei ületaks 225 000 cd, mis vastab valgustugevuse kontrollarvude summale 75.


Kaugtule värvus peab olema valge. Enne 1. oktoobrit 1994. a esmakordselt kasutusele võetud sõiduki kaugtule värvus võib olla valikkollane.


Alates 1. jaanuarist 1990. a esmakordselt kasutusele võetud M ja N kategooria sõiduki kaugtule laternad peavad vastama E-reegli nr 1 või nr 5 või nr 8 või nr 20 või nr 31 või nr 98 või nr 112 või nr 113, või nr 123 või direktiivi 76/761/EMÜ nõuetele ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 või direktiivi 76/756/EMÜ nõuetele.

Kaugtule laternale peab olema kantud valgustugevuse kontrollarv ja üks järgnevatest tähistest:
R – kui on ette nähtud tavalise hõõglambi kasutamiseks;
HR – kui on ette nähtud halogeenhõõglambi kasutamiseks;
DR – kui on ette nähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks.

Kui kaugtule latern täidab ka kurvivalgustuse funktsiooni (on pöörduv), siis peab sellel olema lisatähis T. Ainult üks kummagi poole kaugtule latern võib täita kurvivalgustuse funktsiooni.


Kui sõidukile on paigaldatud kohanduvate esitulede süsteem (AFS), siis peab selle ehitus vastama E-reegli nr 123 nõuetele ja paigaldus vastama E-reegli nr 48 nõuetele. Süsteemi kuuluvatel laternatel peab olema lisatähis X.