Sissejuhatuseks:

WP.29 asutati 6. juunil 1952 sõidukite valmistamise töögrupina, ÜRO Euroopa Majanduskomisioni (UNECE) Maanteetranspordi komitee (ITC - Inland Transport Committee) haruorganisatsioonina. Märtsis 2000 sai sellest „Maailma tehnonõuete normeerimise foorum“. WP.29 eesmärk on algatada ja sundida tegevusele sõidukite tehnonõuete ülemaailmne normeerimine ja arendamine. Hoolitsemaks ühesuguste tingimuste eest perioodilisel tehnilisel kontrollil ja tugevndamaks majandussuhteid kogu maailmas, on nende eeskirjade eesmärk:

- parandada sõidukite ohutust
- kaitsta keskkonda
- edendada energiaefektiivsust ja
- suurendada ärandamisvastast vastupanu

WP.29 hetkesiesuga haldab kolme UNECE lepingut:

- UNECE 1958 Leping (vene keeles) puudutades ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ühtlustatud tehnonõuete vastuvõtmist ning nende nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikust tunnustamist.

- UNECE 1998 Leping puudutades ratassõidukile ning sellel kasutatava ja/või sellele paigaldatava varustuse ja osade ülemaailmselt ühtlustatud tehnonõuete rajamist.

- UNECE 1997 Leping (algtekst) puudutades ratassõidukite ühtlustatud seisundit rahvusvahelisel tehnoülevaatusel ja rahvusvahelise tehnoülevaatuste vastastikust tunnustamist.

Täpsem informatsioon WP.29 kohta leiab siit (inglise keeles, vene keeles).


WP.29 operatiivne töö toimub ÜRO Euroopa Majanduskomisioni Maanteetranspordi osakonna juhtimisel. Sekretariaat hoolitseb kõikide koosolekute adminisatoorse poole eest. WP.29 tööd kordineerivad neli komiteed:

- AC.1 – 1958 kokkuleppe halduskomisjon
- AC.2 – töö kordineerimise halduskomisjon
- AC.3 – 1998 kokkuleppe täidesaatev komisjon
- AC.4 – 1997 kokkuleppe halduskomisjon

Maailmafoorumi tööd kordineerimist korraldab väike juhtkomision (AC.2), kuhu kuuluvad ka WP.29 esimees ja sekretariaat, WP.29 poolt hallatava 1958, 1997 ja 1998 kokkuleppe komisionide esimehed, esindajad Euroopa ühendusest, Jaapanist ja Ameerika Ühendriikiest ja WP.29 haruorganisatsioonide esimehed. 

WP.29 haruorganisatsioonid, tuntud ka kui GR (Groups of Rapporteurs – arunadjate rühmad), abistavad Maailmafoorumit tehnonõuete piirkondliku uurimise-, anlüüsimise- ja arendamise vajadusest oma ekspertidega. Haruorganisatsioone on kokku kuus:

- Müra töögrupp (GRB) - töögrupi tegemised
- Valgustuse ja valgustus-signaalide töögrupp (GRE) - töögrupi tegemised
- Reostuse ja energi töögrupp (GRPE) - töögrupi tegemised
- Pidurite ja juhtimismehanismi töögrupp (GRRF) - töögrupi tegemised
- Üldiste ohutustingimuste töögrupp (GRSG) - töögrupi tegemised
- Passiivse ohutuse töögrupp (GRSP) - töögrupi tegemised

Iga haruorganisatsioon koosneb inimestest, kelle kompetentsus on asjakohane oma piirkonna ulatuses. Kõik WP.29’le tehtud uute reeglite või olemasolevale UNECE  regulatsioonile parandusettepanekud on Maailmafoorumi poolt oma haruorganistasioonidele etteantud ülesanded tehnonõuete ettevalmistamiseks.

Haruorganisatsioonide olulisust näitab ka see, et neil on UNECE’s koosseisuline töötajate staatus  ja need nimetati hiljuti ümber „Working Parties“- „Koostöö pooled“.

Maailmafoorumi ja tema haruorganistasioonide jaotus on nähalljärneval graafikulMiks kaks kokkulepet ?

On olemas kaks erinevat kokkulepet (1958, 1998), kuna Ameerika Ühendriikides ja Kanadas kehtib „iseenda tunnustamine“ (self-certification) ja sellest lähtuvalt on raske rakendada nõuete vastastikust tunnustamist, nagu nõuab 1958 kokkuleppe. 1995 aastal see kokkulepe töötati ümber, et kasutusele võtta „iseenda tunnustamine“ alternatiiviks tüübikinnitusele ja avada see kõigile Ühinenud Rahvaste organisatsiooni liikmetele ja regionaalsetele majandusintegratsiooni organisatsioonidele, kes võtavad osa UNECE tegemistes. Isegi pärast seda ümbertöötamist Ameerika Ühendriigid polnud ühisel arvamusel kinni pidamaks 1958 kokkuleppest. Ameerika Ühendriikide, Jaapani ja Euroopa Komitee eestvedamisel valmistati ette 1998 aastaks kokkulepe arendamaks ülemaailmset kokkulepet tehnonõuete ühtlustamiseks. Tunnustamaks nõuete ühtlustamist, sõlmisid kolm partnetit 1998 kokkuleppe (nn ülemaailme kokkuleppe) eesmärgiga kaasa haarata riike kogu maailmast ettevalmistamaks ülemaailmseid tehnonõudeid (gtr - Global technical regulations). Erinevalt 1958 kokkuleppest, ülemaailmne kokkuleppe ei nõua nõuete alusel väljastatud kinnituste vastastikust tunnustamist.


Direktiivid, reeglid, gtrs ?

Euroopa Komision Brüsselis ja Euroopaliidu liikmed (EU) algatasid ja töötasid välja EU direktiivid. Need direktiivid on vastuvõetud EU nõukogu ja Euroopa Parlamendi (EP) ühisotsuse toiminguga kvalifitseeritud enamuse poolt. EU direktiivid on kohustuslikud, st. nad on kohaldatavad sunduslikult kõigile EU liikmesriikidele.

UNECE raames Kenevas, WP.29 ja tema haruorganisatsioonid arendavad reegleid kooskõlas 1958 kokkuleppega üheskoos kõikide lepingupooltega ja mitteriiklikute organisatsioonidega (NGOs - non-governmental organizations). UNECE regulatsioon ei ole kohaldatav kohustuslikult, kui aga lepingu osapool (C.P. - Contracting Party) otsustab kohaldada UNECE regulatsiooni, siis sellest saab siduv määrus. Lepingupool, kes võtab omaks 1958 kokkuleppe kohase reegli, on lubatud omistada tüübikinnitus kooskõlas reegliga ja teised lepingupooled, kes on sama reegli vastu võtnud, peavad aksepteerima seda tüübikinnitust.

Maailma tehnonõuete normeerimise foorum ja Euroopa Komision töötavad hetkel UNECE regulatsiooni ja EU direktiivide kooskõlla viimisega. Käeoleval hetkel ainult mõningad EU direktiivid on praktiliselt võrdväärsed UNECE regualtsiooniga või ainult viitavad nõuete vajadusele - analoogilistele UNECE reeglitele.

Ülemaailmsed tehnonõuded on tehnilised nõuded, mis loodi 1998 kokkuleppega ja ei ole nõudeid tüübikinnitusele või sertifitseerimis protseduuridele nagu nõutud EU direktiivides ja UNECE regulatsioonis.


Mida tähendavad lühendid ?

Et kohandada 1958 kokkulepet tehnoloogia arenguga, et suurendada liiklusohutust ja keskkonna ohutust ja nende kooskõlastamiseks tulevikus, muudetakse regulatsioone paremaks läbi:

.../Rev.X = kordusläbivaatus (Revision) ühendab kõik eelnevad tekstid kehtivaks reegliks

.../Amend.X = täiendav väljaanne (amendment issue) täiendamaks kehtiva reegli teksti või reeglile lisanduvatest uutest täiendustest kaasa arvatu heakskiidu märgise muutmine.

.../Corr.X = veaparandus (Corrigendum) hõlmab teksti toimetuslikkude näpuvigade parandust. Kui vigade parandus on tehtud ”algtekstis”, siis sissekande kuupäev näitab halduskomisioni AC.1 vea omaksvõtmise kuupäeva.