Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri ja mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm ning väljaandmise kord, vastu võetud teede- ja sideministri 20. aprilli 2001. a määrusega nr 42

 

Nõuded õppesõidukile ja varustusele:

Õppesõiduk ja juhi varustus peavad vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2004. a määruse nr 169 «Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja talle juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid» eksamisõidukile kehtestatud nõuetele, välja arvatud salvestusseadme olemasolu osas ning § 7 lõikes 5 nimetatud juhi täiendusõppe korral kasutatava õppesõiduki puhul mitteblokeeruvate pidurite ja kaheksakäigulise käigukasti olemasolu osas.


Õppesõiduk peab olema puhas ja ning seal ei tohi olla ohtlikke või halvasti lõhnavaid aineid jms.


Liikumispuudega isiku, kellel tervisetõendi alusel on lubatud juhtida ainult käsijuhtimisega autot, koolitamisel peab õppesõiduk vastama liiklusmeditsiini komisjoni ettekirjutusele ja käesoleva määruse nõuetele.


Lisanõuded õppeautole:


Õppeautol peab olema eest ja tagant nähtav nõuetekohane õppesõidutunnusmärk;


Õppeautona kasutatava sõiduki esiustel peab olema märgis koolitaja nimega minimaalmõõtmetega 200×300 mm, või koolitaja kaubamärk vastavalt «Kaubamärgiseaduses» sätestatule.