Nõuded esmastele tulekustutusvahenditele

TULEKUSTUTITE VALIK, PAIGUTUS JA TÄHISTUS

Tulekustuti peab vastama Eesti standardi EVS-EN 3-1:1998, EVS-EN 3-2:1998, EVS-EN 3-3:1998, EVS-EN 3-4:1998, EVS-EN 3-5:1998, EVS-EN 3-6:1998, EVS-EN 3-6:1998/A 1:1999 ja EVS-EN 1866:1999 nõuetele.


Tulekustutite valikul arvestatakse objekti pindala ja kasutusotstarvet, keskkonna tingimusi ning objektil olevate põlevainete ja tulekustutusaine vastastikust sobivust. 


Tulekustutit võib horisontaal- või kaldasendis hoida liiklusvahendis või mujal, kus selle hoidmine vertikaalasendis pole võimalik ja kui seda ei keela tulekustuti kasutusjuhend.


Tulekustutile peab olema vaba juurdepääs.


Tulekustuti pealdis on eestikeelne, kuid võib olla dubleeritud ka mõnes muus keeles. Tulekustuti pealdis paigutatakse selliselt, et see oleks selgelt loetav ka siis, kui tulekustuti asub kinnituskonksul, klambris või spetsiaalsel alusel.


Tulekustutil, mille tulekustutusaine juhib elektrivoolu, tehakse pealdise kolmandas jaotises kirje "Ettevaatust! Pingestatud elektrijuhtmete ja -seadmete tulekahjude kustutamiseks mitte kasutada".

Tulekustutil, mille tulekustutusaine ei juhi elektrivoolu, tehakse pealdise kolmandas jaotises kirje "Võib kasutada kuni 1000 V pingega elektrijuhtmete ja -seadmete tulekahjude kustutamiseks". Kirje kõrvale kantakse täht "E".


 

TULEKUSTUTITE VAJADUS

Objekti nimetus

Tulekustutite hulk

Autobuss (koos juhiga üle 17 istekoha), trollibuss, tramm

2 tulekustutit, seejuures 1 neist peab asuma juhi läheduses. Liigendatud sõiduki puhul peab 1 tulekustuti olema igas liigendatud osas. Tulekustuti minimaalne tulekustutusaine mass 2 kg

Buss (koos juhiga mitte üle 17 istekoha) ja veoauto

1 tulekustutusaine massiga 2 kg

Sõiduauto

1 tulekustuti minimaalse tulekustutusaine massiga 1 kg

Traktor

1 tulekustuti iga traktori kohta. Tulekustuti minimaalne tulekustutusaine mass 2 kg

Liikurkombain

2 tulekustutit iga kombaini kohta. Ühe tulekustuti minimaalne tulekustutusaine mass 2 kg

Muud liikurmasinad

1 tulekustuti iga liikurmasina kohta. Tulekustuti minimaalne tulekustutusaine mass 2 kg

Märkused

Tulekustutite vajaduse määramisel käesoleva tabelis võetakse arvestuse aluseks pulberkustuti tulekustutusaine massiga 1 kg, 2 kg või 6 kg.

Muude tulekustutusainete kasutamisel valitakse sama efektiivsusega tulekustuti käesoleva määruse lisas 4 toodud tabelite 1 või 2 alusel.TULEKUSTUTITE KORRASHOID

 

Tulekustutite korrashoid tagatakse nende regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega, mille tulemused objekti valdaja poolt fikseeritakse.


Vaatlust teostatakse tulekustuti valdaja poolt üks kord kvartalis. Kui tulekustutile mõjub niiskus, vibratsioon või muu kahjustav mõju, teostatakse vaatlust üks kord kuus. Vaatlus sisaldab toiminguid veendumaks, et tulekustuti:
- asetseb selleks ettenähtud kohas;
- ei ole millegagi varjatud ja kasutamisjuhisega pealdis on loetav;
- ei ole märgatavalt kahjustatud;
- rõhunäituri (kui see on olemas) osuti asub rohelises tsoonis;
- plommid, tõkised (edaspidi plomm) on vigastamata.


Vaatlusel ilmnenud tulekustuti rikke korral teostatakse tulekustutile kontroll ja vajadusel ka hooldus.


Tulekustuti kontroll ja hooldus korraldatakse tulekustuti valdaja poolt. Tulekustuti hooldust teostatakse hoolduskohas. Kontrolli võib teostada ka objektil, kus tulekustuti asub. Kontrolli ja hooldust viib läbi pädev isik.


Kui vaatlusel tulekustuti rikkeid ei ilmne ja tootjapoolne juhend ei näe ette lühemat perioodi, korraldab tulekustuti (sealhulgas ka müügiloleva) valdaja hiljemalt kaks aastat pärast tulekustutil märgitud valmistamise kuupäeva tulekustuti esimese kontrollimise. Kui tulekustutile mõjub niiskus, vibratsioon või muu kahjustav mõju, kontrollitakse seda ühe aasta pärast. Järgnev kontroll viiakse läbi sama sagedusega.


Tulekustutit hooldatakse iga kasutamiskorra järel ja siis, kui kontrollimise tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui tootja poolt ettenähtud.


Tulekustuti maksimaalne hoolduste ajavahemik on:

1) vahtkustutil

2) vesikustutil

3) süsihappegaaskustutil

4) pulberkustutil

5) haloonkustutil

3 aastat;

5 aastat;

5 aastat;

10 aastat;

10 aastat.


Kontrollitud tulekustuti varustatakse kontroll-lipikuga, millel on järgmised andmed:
- järgmise kontrollimise tähtaeg (aasta ja kuu);
- sertifitseeritud asutuse nimi, aadress ja sertifikaadi number;
- pädevat isikut selgelt identifitseeriv tähis;
- kuupäev (aasta ja kuu), mil viidi läbi kontrollimine;
- eelmise kontrollimise kuupäev.


Hooldatud tulekustuti varustatakse hoolduslipikuga, millel on järgmised andmed:
- järgmise hooldamise tähtaeg (aasta ja kuu);
- laadimiskuupäev (aasta ja kuu);
- sertifitseeritud asutuse nimi, aadress ja sertifikaadi number;
- pädevat isikut selgelt identifitseeriv tähis;
- kuupäev (aasta ja kuu), mil viidi läbi hooldamine;
- eelmise hoolduse kuupäev.


Kontrolli- ja hoolduslipikud peavad olema niiskus-, pleekimis- ja kulumiskindlad ning need tuleb kanda tulekustuti kerele nii, et nad ei kataks tulekustuti pealdist.Kantavate tulekustutite liigitus

 

Tulekustutid jaotatakse Eesti standardi EVS 620-1 "Tuleohutus. Tulekahjude klassifikatsioon" järgi:
- A-klassi tulekustuti. Kustutab tahkete, peamiselt orgaanilise päritoluga ja põlemisel hõõguvate ainete tulekahjusid (puit, paber, tekstiil, põlevad kiudained jms);
- B-klassi tulekustuti. Kustutab põlevvedelike ja tahkete sulavate ainete tulekahjusid (õli, bensiin, lahustid, vaigud, liimid, rasv, enamik plaste jms);
- C-klassi tulekustuti. Kustutab gaaside tulekahjusid (maagaas, atsetüleen, propaan, vesinik jms);
- D-klassi tulekustuti. Kustutab metallide tulekahjusid (alumiinium, magneesium jms).

A ja B klassi tulekustutid jaotatakse alaliikidesse olenevalt katselõkke suurusest ja tulekustutusaine massist, mis märgitakse vastavate numbritega tähtede ees.


Lähtuvalt tulekustutusainest liigitatakse tulekustutid Eesti standardi EVS-EN 3 "Kantavad tulekustutid" järgi:
- vesikustutid;
- vahtkustutid;
- pulberkustutid;
- süsihappegaaskustutid;
- halogeenitud süsivesinikke (haloone) sisaldavad tulekustutid - haloonkustutid.Soovitatav tulekustuti liik enamlevinud tulekahjude kustutamiseks

 

Vahtkustuti. Sobib puidu, paberi, tekstiili, õli, bensiini, plastide, rasva, bituumeni ja kummi tulekahju kustutamiseks.


Vesikustuti. Sobib puidu, paberi ja tekstiili tulekahju kustutamiseks.


Pulberkustuti.
- A-klassi pulberkustuti. Sobib A-klassi tulekahjude kustutamiseks.
- AB-klassi pulberkustuti. Sobib A- ja B-klassi tulekahjude kustutamiseks.
- ABC-klassi pulberkustuti. Sobib A-, B- ja C-klassi tulekahjude kustutamiseks.


Süsihappegaaskustuti. Sobib õli, bensiini, plastide, rasva ning kuni 1000 voldiga pingestatud elektrijuhtmete ja -seadmete tulekahju kustutamiseks.


Haloonkustuti. Sobib tule kustutamiseks laeva masinaruumis, lennuki ja laeva salongis, arvutikeskuses, telefonikeskjaamas. Enamikel juhtudel on haloonkustuti asendatav vesi-, pulber- või süsihappegaaskustutiga.

Märkus. Haloonkustuteid võib Eestis kasutada õigusaktidega kehtestatud korras.Tulekahju korral soovitatav tulekustutiga tegutsemine

 

Välistingimustes tuleb kustutajal tulekolde suhtes valida tuulepealne asend.


Tahkete esemete või materjalide kustutamisel tuleb tulekustutusaine suunata kõige intensiivsema põlemise koha pinnale. Põlevale pinnale tulekustutusainet kandes tuleb kustutada leeke järkjärgult väiksemaks.


Lahtistes madalate äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb tulekustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitatavalt vastu mahuti vastaspoolset siseseina. Selliselt kustutades valgub tulekustutusaine alla ja kattes põleva vedeliku pinna, isoleerib selle ümbritsevast õhuhapnikust ning kustutab põlemise.


Mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järkjärgult katta tulekustutusainega kogu põlev pind.


6. Süsihappegaaskustutiga tulekahju kustutades tuleb kustutit hoida võimalikult vertikaalselt, et mitte takistada süsihappegaasi normaalset väljumist.

Külmahaavade vältimiseks ei tohi palja käega kinni võtta töötava süsihappegaaskustuti väljalaskelehtrist, samuti ei tohi juga suunata inimese katmata kehaosale.


Kui süsihappegaaskustutit või haloonkustutit kasutati ruumis, tuleb pärast tulekustuti kasutamist kõigil ruumist väljuda ning ruumi tuulutada.


 

Tulekustutite võrdlus

 

A-klassi tulekustutite efektiivsuse võrdlus

Kustutamiseks vajaliku tulekustutusaine mass või maht

ABC pulber, kg

Vesi ja vee baasil valmistatud tulekustutusained (k.a vaht), l

1

3

2

6

4

9

6

-

9

-

12

-


B-klassi tulekustutite efektiivsuse võrdlus

Kustutamiseks vajaliku tulekustutusaine mass või maht

Pulber, kg

CO2, kg

Haloon, kg

Vee baasil(k.a vaht), l

1

2

1

-

2

-

2

2

3

5

4

3

4

-

6

-

6

-

-

6

9

-

-

-

12

-

-

9


Märkus. Tabelites toodud pulberkustutite asendamisel mõnda teist liiki tulekustutiga võib kriipsuga märgitud kohtades vastava tulekustutusaine massi arvutamiseks kasutada interpoleerimist.