NÕUKOGU DIREKTIIV,

26. juuni 1975,

Mootorsõidukite tagasikäigu ja kiiruse mõõtmise seadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(75/443/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU

 

TAGASIKÄIK

Kõik sõidukid peavad olema varustatud juhiistmelt töölerakendatava tagasikäiguseadmega.

 

KIIRUSE MÕÕTMISE SEADE

1. OLEMASOLU

Kõigile sõidukitele peab olema paigaldatud kiiruse mõõtmise seade. See nõue ei kehti sõidukite suhtes, mis on tootmisel varustatud sõidumeerikuga, mille ehituskarakteristikud ja paigaldus vastavad nõukogu 20 juuli 1970. aasta määrusele (EMÜ) nr 1463/70 maanteevedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta.


4. TEHNILISED NÕUDED

4.1. Kiirusnäidik peab asuma otse juhi vaateväljas ning olema selgesti loetav nii päeval kui öösel. Mõõdetud kiiruste vahemik peab olema piisavalt suur, hõlmates sõidukitüübile tootja poolt ettenähtud maksimaalse kiiruse.

4.2. Kui kiirusmõõdikul on skaala, mitte digitaalnäidik, siis peab see olema selgesti loetav.

4.2.1. Skaalajaotused peavad võrduma 1, 2, 5 või 10 km/h. Kiiruse väärtused tuleb näidikule märkida järgmiselt:

4.2.1.1. kui suurim näidikule märgitud kiirus ei ületa 200 km/h, peavad kiiruse väärtused olema märgitud intervalliga mitte üle 20 km/h;

4.2.1.2. kui suurim näidikule märgitud kiirus ületab 200 km/h, peavad kiiruse väärtused olema märgitud intervalliga mitte üle 30 km/h.

4.2.2. Kui kiirusmõõdik on mõeldud müügiks liikmesriigis, kus kasutatakse inglise süsteemi mõõtühikuid, ning juhul, kui kehtivad artiklile 5 vastavad üleminekukorraldused, siis märgitakse kiirusmõõdikule ka ühik mil/h (miili tunnis); skaalaastmestik peab olema 1, 2, 5 või 10 mil/h. Kiiruse väärtused märgitakse näidikule intervallidega kuni 20 mil/h.

4.2.3. Mõõdetud kiiruse väärtuste intervallid ei pea olema ühesuurused.