NÕUKOGU DIREKTIIV,

27. juuli 1970,

Mootorsõidukite helisignaalseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

(70/388/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

 

1. HELISIGNAALSEADME EMÜ TÜÜBIKINNITUS

1.4. Tüübikinnitusmärk

1.4.1. Tüübikinnitusmärk on e-tähte ümbritsev ristkülik, millele järgneb tüübikinnituse andnud liikmesriigi. Ristküliku vahetus läheduses on tüübikinnitusnumber, mis vastab kõnealusele tüübinäidisele väljastatud tüübikinnitustunnistuse numbrile.

1.4.2. Eespool mainitud tüübikinnitusmärk (tähis ja number) peab asetsema helisignaalseadme põhikorpusel ning olema pärast signaalseadme sõidukile paigaldamist väljastpoolt selgesti nähtav.

1.4.3. Eri märgistus peab olema selgesti loetav ja kustumatu.

1.4.4. Joonisel kujutatud tüübikinnitusmärgi mõõtmed esitatakse millimeetrites. Need on miinimummõõtmed. Mõõtmetevahelised suhted tuleb säilitada.


2. SÕIDUKILE PAIGALDATUD HELISIGNAALSEADME KARAKTERISTIKUD

2.1. Akustilised katsed

Tüübikinnitusega sõidukile paigaldatud signaalseadet katsetatakse järgmiselt:

2.1.1. Sõidukile paigaldatud seadme helirõhutaset mõõdetakse punktis, mis asub 7 m kaugusel sõiduki ees avatud ja võimalikult tasasel platsil. Sõiduki mootor lülitatakse välja. Toitepinge peab vastama kindlaksmääratud pingele (Seadme toitepinge peab olema 6,5, 13 või 26 volti, mõõdetuna elektrienergiaallika klemmi juures, ning peab vastama asjaomasele nimipingele 6, 12 või 24 volti).

2.1.2. Mõõtmised tehakse IEC (Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon) standardile vastavas mõõteskaalas A.

2.1.3. Maksimaalne helirõhutase määratakse 0,5–1,5 m kõrgusel maapinnast.

2.1.4. Kõnealune maksimumväärtus ei tohi olla alla 93 dB (A).