NÕUKOGU DIREKTIIV,

20. märts 1970,

Mootorsõidukite ja nende haagiste tagumise registreerimismärgi paigalduskohta ja kinnitamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta


1. TAGUMISE REGISTREERIMISMÄRGI PAIGALDUSKOHA KUJU JA MÕÕTMED

Paigalduskohaks on tasapinnaline või peaaegu tasapinnaline ristkülikukujuline pind, mille miinimumsuurus on:

kas laius 520 millimeetrit ja
kõrgus 120 millimeetrit

või laius 340 millimeetrit ja
kõrgus 240 millimeetrit.

 

2. PAIGALDUSKOHA ASUKOHT JA MÄRGI KINNITAMINE

Paigalduskoht peab olema selline, et pärast korrektset kinnitamist oleksid märgil järgmised karakteristikud.

2.1. Märgi asukoht sõiduki pikitelje suhtes

Märgi keskkoht ei tohi paikneda sõiduki pikisümmeetriatasandi suhtes paremal.  Märgi vasakpoolne serv ei tohi paikneda vasakul pool vertikaaltasandist, mis on paralleelne pikisümmeetriateljega ja puudutab sõiduki kõige välisemat serva.

2.2. Märgi asukoht sõiduki pikisümmeetriatasandi suhtes

Märk on risti või osaliselt risti sõiduki pikisümmeetriatasandi suhtes.

2.3. Märgi asukoht sõiduki vertikaaltasandi suhtes

Märk on vertikaalselt, lubatud hälve on 5°. Sõiduki kujust tulenevalt võib see olla vertikaalsuunas kallutatud:

2.3.1. mitte üle 30°, kui pind, millele registreerimismärk on kinnitatud, on kallutatud ülespoole, tingimusel et märgi ülemine serv ei ole maapinnast kõrgemal kui 1,2 meetrit;

2.3.2. mitte üle 15°, kui pind, millele registreerimismärk on kinnitatud, on kallutatud allapoole, tingimusel et märgi ülemine serv ei ole maapinnast kõrgemal kui 1,2 meetrit.

2.4. Märgi kõrgus maapinnast

Märgi alumise serva kõrgus maapinnast ei ole alla 0,3 meetri; märgi ülemise serva kõrgus maapinnast ei ole üle 1,2 meetri. Kui tegelikkuses ei ole võimalik viimast sätet täita, võib kõrgus ületada 1,2 meetrit, kuid see peab siiski olema nii lähedal sellele mõõdule, kui sõiduki ehituslikud karakteristikud seda võimaldavad, ning mingil juhul ei tohi see ületada 2 meetrit.

2.5. Geomeetrilised nõuded seoses nähtavusega

Märk peab olema kogu ulatuses nähtav neljalt järgmiselt tasandilt: kaks vertikaaltasandit, mis puudutavad märgi kahte külgserva ja moodustavad sõiduki pikikesktasandiga märgi külgservas 30° nurga; tasand, mis puudutab märgi ülemist serva ja moodustab horisontaaltasandiga märgi ülemises servas 15° nurga; horisontaaltasand läbi märgi alumise serva (kuid kui märgi ülemise serva kõrgus maapinnast on üle 1,2 meetri, moodustab see viimane tasand horisontaaltasapinnaga märgi alumises servas 15° nurga).

2.6. Märgi kõrguse määramine maapinnast

Punktides 2.3, 2.4 ja 2.5 esitatud kõrgused mõõdetakse koormata sõidukil.